پنجشنبه, مارچ 23, 2023

Topics

آموزش دختران در افغانستان، بازی روی دست طالبان

س. شریفی جغرافیای به نام افغانستان، با تاریخ پر تشنج و بالاترین آمار شلاق‌زدن‌ها، سرکوب‌گری و سایر رویدادهای پرخشم و نفرت علیه زنان در آن...

Radio

diaspora and gender

منع کار زنان و گستردگی فقر در افغانستان

س. شریفی پس از سقوط کابل و وحشتی که در جامعه جاری شد، هزاران تن راه مهاجرت را در پیش گرفتند و تنها در امریکا...

diaspora and identity

کثرت‌گرایی فرهنگی و مدیریت آن در کانادا

سید مصطفی سعیدی نویسنده و استاد دانشگاه مقدمه: فرهنگ به مثابه‌ی یک تعداد هنجارها، ارزش‌ها، تعهدات اخلاقی و یک سری از کُدهای پذیرفته‌ شده‌ی جوامع که با...

diaspora and intgertion

شوک فرهنگی یا چالش های فرهنگ پذیری 

امام الدین همدرد  فرهنگ پذیری یک چالش بسزا بزرگ برای هر فرد مهاجر که در محیط و جامعه دیگر زنده گی میکند است مانند متفاوت...

Most Popular

gallery

Resources

دیپلماسی پنهان (جنگ سرد) پاکستان در افغانستان

امام الدین همدرد جنگ‌ها در طول تاریخ، همیشه وجود داشته و با ایجاد تکنالوژی جدید، نحوه‌ی جنگیدن و تاکتیک‌های جنگی تغییرکرده است. هم‌چنین امروز در...

Latest Articles

Must Read